İç Kontrol ve Kalite Güvence
JCR EURASIA RATING
İÇ KONTROL VE KALİTE GÜVENCE

A. Genel Açıklamalar

Şirket Kriterlerini korumak, geliştirmek; etik kurallar ile mesleki ilkelere uyum derecesini artırmak; derecelendirme sürecinin bağımsız bir yapıda seyretmesini sağlamak; verilen notların doğruluğunu kontrol etmek; iç düzeni operasyonel açıdan oluşturmak; her türlü prosedürü yazılı hale getirip çalışanlara ve kamuya açık hale getirmek; şirketin yasal düzenlemelere ve şirket içi kurallara adaptasyon gücünü artırmak; müşterilere ait sır kapsamındaki bilgilerin gizlilik içerisinde saklanması ve kamuya açıklanmaması yönünde her türlü tedbiri almak; müşterilerden elde edilen bilgi ve belgeler ile bizzat şirketimize ait bilgi belge ve kayıtların korunup kollanması ve yasal süreler içerisinde bunların saklanmasına yönelik fiziki ve güvenilir ortamlar hazırlamak ve diğer benzeri hususlar için İç Kontrol ve Kalite Güvence Sistemleri adı altında bir yapı oluşturulmuştur. Bu oluşumun etkinliğini artırmak amacıyla;

 • - Yeterli mali kaynak aktarılmış, ihtiyaç halinde daha da aktarılacaktır.
 • - Şirket bilgi işlem tabanlı bir İç Kontrol ve Kalite Sistemleri Yönetmeliği hazırlamış, gerekli kadroları oluşturmuş, ve uygulanmasından sorumlu olmak üzere icrai görevi olmayan iki yönetim kurulu üyesi görevlendirmiştir.
 • - Kurulacak sistemin bizzat kendisi ve sistemin işlerliği bizzat izlenecek ve ulaşılan neticeler, alınan önlemler, öneriler ve bu husustaki planlamalar bir yılda en az iki defa kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 • - JCR Eurasia Rating’in karşılaşacağı zorlukların ve risklerin izlenmesini ve kontrolünü sağlamak üzere ve standartlaştırılıp etik kurallara bağlanmış derecelendirme süreçlerinin; etkinliğini, kararlarda kullanılan verilerin güvenirliliğini, verimliliğini, raporlama sisteminin güvenilirliğini ve yasal düzenlemelere uygunluğunu sağlamak amaçlarıyla kuracağı iç denetim ve kalite güvence sistemleri;
 • - Derecelendirme faaliyetlerinin tamamını,
 • - Yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevcut mevzuat ve kuralları ve şirketin kamuya ilan ettiği kurumsal politikaları çerçevesinde yürütülmesini,
 • - Derecelendirme süreçlerinin, hesap ve kayıt düzeninin kalitesini, bütünlüğünü, devamlılığını ve güvenilirliğini,
 • - Veri sistemindeki bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini,
 • - Şirketin tesis ettiği yönetim tarzı, talimatlar, politikalara ve organizasyon yapısı kapsamında yürütülen ve her seviyedeki personel tarafından uyulması ve uygulanması gereken kontrol faaliyetlerinin tümünü;
 • - Karar alma, uygulama süreçlerine ilişkin usul ve esaslarını,
 • - Bilgi işlem altyapısı üzerinde oluşturulacak kontrollerini,
 • - Personel politikasını,
 • - Sorumlulukların ve yetkilerin belirlenmesini ve kullanılmasını,
 • - Hatalı ve usulsüz işlemlerin önlenmesini,
 • - Süreçlerin iyileştirilmesini,
 • - İnsan kaynağının geliştirilmesini,
 • - Öğrenen organizasyon kurulumunu,
 • - En iyi uygulamaların yaratılmasını,
 • - Mesleki ilke ve etik kurallara uyumu,

bir sistem içinde izlemeyi, bağımsız değerlendirmeyi, öneriler yapmayı, uyum analizleri ve kıyaslama yapmayı, eğitim-danışmanlık faaliyetleri yürütmeyi, değişim enerjisi üretmeği, metodoloji güncellemesi yapmayı, yönetim kademelerine eş anlı rapor etmeyi içeren yasal, finansal, operasyonel ve diğer periyodik kontrol sistemlerinin tümüdür.

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr